Directions

Welcome to BICMR. Where we are BICMR is located on the campus of Peking University,which is known as "Yan Yuan"(the garden of Yan). It is situated at Haidian District in…

Continue ReadingDirections

About BICMR

Introduction BICMR được thành lập như một viện nghiên cứu thông tin và phát triển kỹ năng cho mọi người. Kể từ khi thành lập, BICMR đã tích cực tuyển…

Continue ReadingAbout BICMR