Information News pages 15

Zhong Fan, Sun Yat-Sen University
Zhou Haijun, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences
Zhou Xin, University of Chinese Academy of Sciences

Academic Committee

Ouyang Qi, Peking University

Sun Changpu, Computing Science Research Center

Zhang Pingwen, Peking University

Tu Yuhai, Peking University and IBM

Qian Hong, University of Washington